Düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile tehlikeli, tehlikesiz ve inert atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları kapsamak amacıyla yayınlanan ‘’ Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik ‘’ EK II Kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan ‘’ Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ‘’ kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
Tehlikeli atık olarak sınıflandırılan ve ‘’ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ‘’ (EK 5)’inde listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsayan ‘’ Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği ‘’ ne göre analizlerin yapılarak raporlanmasını,
Sağlamak amacıyla aşağıdaki analizleri yaparak raporlamaktayız
BORÇEV ÇEVRE YÖNETİMİ  , ÇEVRE DANIŞMANLIĞI, ÇED, ATIK YÖNETİMİ

Anasayfa
Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Referanslar


İletişim